Development of a New Modeling Technique to Simulate 3-dimensional Electroplating System Considering the Effects of Fluid Flow
Kyung-Hwan Lim, Minsu Lee, Tai Hong Yim, Seok Seo, Kyung-Woo Yi
J. Electrochem. Sci. Technol. 2019;10(4):408-415.   Published online 2019 Oct 24     DOI: https://doi.org/10.33961/jecst.2019.02894
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Embedded Double One‐Dimensional Composites of WO3@N‐Doped Carbon Nanofibers for Superior and Stabilized Lithium Storage
Jiaxuan Yang, Shenyu Du, Liyuan Ao, Jihao Zhang, Chunqiao Jin, Meijie Han, Kai Jiang, Liyan Shang, Yawei Li, Jinzhong Zhang, Liangqing Zhu, Zhigao Hu, Junhao Chu
ChemElectroChem.2022;[Epub]     CrossRef
Ionothermal Synthesis of Cobalt Vanadate Nanoparticles As High-Performance Anode Materials for Lithium-Ion Batteries
Yu Zhao, Ruxin Guan, Zhenjiang Hou, Hongwei Li, Guixian Li, Shiyou Li, Liping Mao
Journal of Electronic Materials.2022; 51(6): 3260.     CrossRef
Polymorphic Effects on Electrochemical Performance of Conversion‐Based MnO2 Anode Materials for Next‐Generation Li Batteries
Hyunwoo Kim, Woosung Choi, Jaesang Yoon, Eunkang Lee, Won‐Sub Yoon
Small.2021;[Epub]     CrossRef
Mathematical modeling and simulation of electrochemical reactors: A critical review
Fernando F. Rivera, Tzayam Pérez, Locksley F. Castañeda, José L. Nava
Chemical Engineering Science.2021; 239: 116622.     CrossRef